Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

PDF versio ladattavissa tästä.

1. Rekisterinpitäjä

Mehix
Peräsaarentie 109
040 8263688, info@mehix.fi
y-tunnus: 2650565-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Andelin
Mehix
040 8263688, tero.andelin@mehix.fi

3. Rekisterin nimi

Mehix asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas)
välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja
kehittäminen.

5. Rekisterin sisältö

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mehix ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei
luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella
käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka
tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Mehix sähköpostiin, tiedustelut@mehix.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, muutokset@mehix.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten.